Noord-Holland:
pilot Zonnepark

Biedt as a service ook uitkomst
bij niet-strategische objecten?

Status: opstartfase
Object: energiepark met zonnepanelen
Pilot-partners: Provincie Noord-Holland en Dura Vermeer

Waarom doet men mee?
In Noord-Holland lopen al diverse proefprojecten die innovaties op dit gebied moeten stimuleren. In de pilots Bermbeheer en Zonnepark stelt Noord-Holland as a service voor het eerst op de proef als contractvorm die circulaire innovaties een extra impuls kan geven.

Met de verschillende pilots wil Noord-Holland kennis en ervaring opdoen met innovatieve circulaire oplossingen en kansrijke oplossingen met elkaar combineren.

Overkoepelende leervraag

De overkoepelende leervraag luidt: kan as a service worden vertaald in een effectieve samenwerkingsvorm in infra, die leidt tot meer circulariteit en lagere LCC. Dit alles binnen een haalbaar en werkbaar model, waarin de juridische, veiligheids-, organisatorische, financiële en beheeraspecten en de randvoorwaarden van de provincie goed zijn afgetimmerd. Specifiek: met welke verdienmodellen en exploitatievormen zijn de duurzaamheid en circulaireit het meest gediend? Wat is daarin de rol van de provincie? En wat is het nut van as a service voor niet-strategische objecten?

Pilot Zonnepark

Noord-Holland wil voorzien in de eigen energiebehoeften, onder meer met zonne-energie. Met de pilot Zonnepark gaat de provincie na of as a service de gewenste maximale circulaire resultaten oplevert. In het contract levert de aannemer geen zonnepanelen, maar ‘altijd beschikbare en goedkopere, groen opgewekte energie’. De pilot met het zonnepark biedt ook een ‘veilige’ experimenteeromgeving met beheersbare risico’s voor het testen van de verschillende as a service-aspecten. De opgedane kennis, ervaring en best practices kunnen dan worden doorvertaald naar het as a service-beheer van andere infra-objecten, zoals wegen en bruggen. De locatie van het pilot-zonnepark is nog niet bekend.

Belangrijkste leervragen:

  • Wat zijn de best practices van een as a service-exploitatie van een zonnepark?
  • Hoe worden de circulaire innovaties bij de energielevering maximaal gestimuleerd?
  • Hoe wordt afgesproken energielevering geborgd?
  • Hoe verwerken we dit alles in een contract waarin de aannemer voldoende ruimte heeft om te innoveren?
  • Wat betekent deze aanpak voor de eigen organisatie?
  • Als de pilot slaagt: hoe vertalen we de best practices door naar een as a service-aanpak voor andere infra-objecten, zoals wegen en bruggen?

Waar staan we nu?

De pilot is nog niet gestart. Noord-Holland wacht eerst de resultaten af van de pilot Bermbeheer voordat ze deze casus in gang zet.

‘Hoop op mooie slimme oplossingen’

“Ik hoop op mooie slimme oplossingen, zoals lego-achtige demontabele producten voor het bermmeubilair. Ook ben ik benieuwd naar de verdiensten voor de aannemer. Want hoe hoger dienst opbrengst is, hoe groter de stimulans voor circulariteit. Je weet dan meteen ook of dit een kansrijke route is voor andere onderhoudsobjecten, zoals de oevers van vaarwegen.”

Paul Jansen
Adviseur Civiele Techniek, Innovaties & Duurzaamheid, Provincie Noord-Holland