Noord-Holland:
pilot Duurzaam bermbeheer

Met welk verdienmodel is de
circulairiteit het meest gediend?

Status: opstartfase
Object: bermbeheer
Pilot-partners: Provincie Noord-Holland en Dura Vermeer

Waarom doet men mee?
In Noord-Holland lopen al diverse proefprojecten die innovaties op dit gebied moeten stimuleren. In de pilots Bermbeheer en Zonnepark stelt Noord-Holland as a service voor het eerst op de proef als contractvorm die circulaire innovaties een extra impuls kan geven.

 Met de verschillende pilots wil Noord-Holland kennis en ervaring opdoen met innovatieve circulaire oplossingen en kansrijke oplossingen met elkaar combineren.

Overkoepelende leervraag

De overkoepelende leervraag luidt: kan as a service worden vertaald naar een effectieve samenwerkingsvorm in infra, die leidt tot meer circulariteit en lagere LCC. Dit alles binnen een haalbaar en werkbaar model, waarin de juridische, veiligheids-, organisatorische, financiële en beheeraspecten en de randvoorwaarden van de provincie goed zijn afgetimmerd. Specifiek: welke verdienmodellen leveren welke duurzaamheidseffecten op? En welke afspraken maak je bij deel-adoptes binnen een groter contract?

Pilot: bermbeheer

Dura Vermeer is nu al verantwoordelijk voor het onderhoud van de provinciale infrastructuur in de Kop van Noord-Holland. In de pilot wordt het bermbeheer langs enkele kilometers weg in dat gebied uitgevoerd als as a service-dienstverliening. De aannemer is dan voor een afgesproken periode verantwoordelijk voor de totale exploitatie van de bermen langs dat traject, inclusief wegmeubilair (vangrails, wegborden, etc.). De opbrengst van het maaisel is voor de aannemer. Het bermonderhoud betaalt zich zo zelf terug. Met de pilot wil Noord-Holland twee vliegen in één klap slaan: de aannemer wordt gestimuleerd om de ‘bermoogst’ zo hoogwaardig mogelijk te (laten) hergebruiken. Het sap van het maaisel kan bijvoorbeeld worden gebruikt als strooizoutvervanger en de vezels voor het maken van hectometerpaaltjes. Omdat daarmee een hogere prijs kan worden bedongen, kan het leasebedrag voor Noord-Holland wellicht omlaag.

Belangrijkste leervragen:

  • Vanaf welke schaal is as a service rendabel als contractvorm voor bermonderhoud?
  • Hoe wordt afgedwongen dat de aannemer als beheerder doet wat is afgesproken?
  • Hoe wordt geborgd dat de berm zijn functies behoudt en de biodiversiteit is gewaarborgd?
  • Hoe worden innovaties maximaal gestimuleerd?
  • Hoe zit het met de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid richting weggebruikers en omgeving?
  • Hoe verwerken we de afspraken in een contract waarin de aannemer voldoende ruimte heeft om te innoveren?
  • Wat betekent deze aanpak voor de eigen organisaties?
  • Als de pilot slaagt: kan deze aanpak worden opgeschaald naar andere infra-onderhoudsterreinen, zoals weg-, brug- en vaarwegonderhoud?

Waar staan we nu?

Na akkoord van Gedeputeerde Staten (verwachting: september 2020) gaat de pilot dit najaar van start.

Hoe verder?

Medio 2021 kan dan volgens het nieuwe as a service-contract worden gewerkt. Eind 2021 moet duidelijk zijn of deze contractvorm effectief bijdraagt aan meer circulariteit bij het bermbeheer.

‘Hoop op mooie slimme oplossingen’

“Ik hoop op mooie slimme oplossingen, zoals lego-achtige demontabele producten voor het bermmeubilair. Ook ben ik benieuwd naar de verdiensten voor de aannemer. Want hoe hoger dienst opbrengst is, hoe groter de stimulans voor circulariteit. Je weet dan meteen ook of dit een kansrijke route is voor andere onderhoudsobjecten, zoals de oevers van vaarwegen.”

Paul Jansen
Adviseur Civiele Techniek, Innovaties & Duurzaamheid, Provincie Noord-Holland