aspecten #2

De beschikbare data voor de bedrijfsbesturing van een verzekeringsonderneming is het eindstation van een omvangrijk logistiek ICT data proces. Geeft deze data inzicht in de werkelijke werking van de ‘digitale verzekeringsfabriek’? Of zijn de gegevens waarop besluiten worden genomen niet juist?

Uitdagende datalogistiek

Data is feitelijk het tastbare eindproduct van een verzekeraar. De datalogistiek, het proces waarmee data vanuit vele systemen wordt opgewerkt, is een complexe uitdaging.

Door personen uitgevoerde engagements en door systemen vastgelegde events leiden tot transacties in de verzekeringsadministratie. Deze geregistreerde transacties tellen op tot inzichten en analyses die beoordeeld worden op basis van het bedrijfsbesturingsmodel. Hier kunnen gemakkelijk honderden systemen bij betrokken zijn.

Deze uitdagende datalogistiek, met minimaal vier grote bewerkingen, is weer te geven met onderstaande illustratie. Elk van deze bewerkingen heeft zijn rol en nut.

Proces beheersing

De besturingsdata van een verzekeraar doorloopt minimaal vier bewerkingen; bewerkingen die op elkaar aansluiten en gemakkelijk verstoord kunnen worden als er wijzigingen in één van de bewerkingslagen worden doorgevoerd. Voor het beheersen van dit data productieproces is daarom een geïntegreerde architectuur en integrale aanpak over de verschillende bewerkingen noodzakelijk.

Besturingsmodel

De beheersing start met het formuleren en effectief toepassen van het besturingsmodel. De bedrijfsleiding kiest een set van parameters, zowel financiële als niet financiële, die de uitkomsten van het productieproces beschrijven. Op basis van gestelde doelen kan bepaald worden of de werkelijke uitkomsten daarmee in lijn zijn of nadere actie vergen. Bijvoorbeeld: De schade behandeltijd is een belangrijke driver voor de klanttevredenheid. Hoge klanttevredenheid zorgt voor een laag verloop van verzekeringsnemers.

Het besturingsmodel bestaat uit twee onderdelen: de keuzes van de bedrijfsleiding door welke sturing parameters de onderneming beheerst wordt en ten tweede een hierbij passend eenduidig begrippenkader. Net zoals er een eenduidig loonbegrip of winstbegrip bestaat kennen verzekeringsondernemingen eenduidige begrippen voor verdiende premie, doorlooptijden van schadedossiers en schadelast. In aanvulling op de wettelijk bepaalde  accounting- en verzekeringsstandaarden definiëren verzekeraars de exacte toepassing van hun begrippenkader in het besturingsmodel.

Het besturingsmodel geeft de kaders; een goede datalogistiek zorgt voor beheersing van de digitale fabriek. De rol en het nut van elk van de vier bewerkingslagen is hieronder verder uitgewerkt:

Engagements & events en de verzekeringsadministratie

Het initiëren van transacties voor de verzekeringsadministratie komt voor een groot deel tot stand door engagements & events buiten de verzekeringsadministratie software; in een portaal, via een vergelijkingssite, door een IoT device dat een waarneming doet. Dit vergt een slimme automatisering van de integratie complexiteit en een krachtig onderliggend verzekeringsadministratie platform dat om kan gaan met de alledaagse dynamiek in de verzekeringsproducten.

De verzekeringsadministratie als primaire bronsysteem heeft daarom een regierol om de kwaliteit van het datalogistieke proces te bewaken. De verzekeringsproduct engine moet dienstbaar kunnen zijn als de centrale “bill of material’ van het verzekeringsproduct. De attributen en kenmerken worden op één plek beheerd en kunnen worden geconsumeerd in alle relevante systemen. Bijvoorbeeld: dekkingsgegevens in een schademeld systeem van een business partner, waardebereiken van een verzekeringsproduct kenmerk in alle portalen en interfaces, correcte AFD berichten voor integraties met ketenpartners.

De verzekeringsadministratie heeft daarnaast uiteraard de functie om als betrouwbare centrale opslagplek van alle polis- en schadebehandel transacties te functioneren. De geldende condities voor het product, een tussenpersoon, een pakket of een collectief moeten altijd goed toegepast worden. Het mag niet uitmaken vanuit welke engagement (bron) de transactie wordt aangeboden, de verzekeringsadministratie draagt zorg voor een consistente verwerking.

Datamarts en dashboards

De in een verzekeringsadministratie vastgelegde transacties zijn qua structuur en inhoud niet geoptimaliseerd om voor de bedrijfssturing over te rapporteren en analyseren.

In het transactiesysteem staat bijvoorbeeld de datum waarop een schade is gemeld; voor de bedrijfssturing wil je echter weten wat de duur is tot heden vanaf de schade melddatum. In het transactiesysteem wordt vastgelegd dat er een polis is gesloten voor een brandverzekering; voor de bedrijfssturing is van belang om te weten wat na toevoeging van deze post het percentage gedekte objecten in portefeuille is binnen een postcodegebied.

Er zijn dus extra bewerkingen in de datalogistiek noodzakelijk.

Ten eerste is het nuttig om de data handiger en beter toegankelijk te rubriceren en te groeperen in datamarts. Zo worden de transactiegegevens voor schadeuitkeringen, reserveringen of premies van polissen bij elkaar in een datamart geplaatst. Daar zijn ze eenvoudig doorzoekbaar en te filteren op basis van dimensies. Wie heeft wanneer en waarvoor welk bedrag gekregen, welke premie is in rekening gebracht voor welke dekking enz. Afgeleide analyse gegevens worden al uitgerekend en klaargezet; hoeveel dagen geleden is de schade gemeld.

De laatste bewerking tot slot is het presenteren van de data uit de datamarts in dashboards. De functie van het dashboard is om rol-specifieke inzichten en rapportages over de uitkomsten van het productieproces te bieden waar actie op genomen kan worden. Bijvoorbeeld voor de teamleader schade om complimenten uit te delen, omdat voor het tweede kwartaal op rij de doorlooptijd voor het afhandelen van schades ruim binnen de norm ligt. Een ander dashboard voor de manager acceptatie geeft het inzicht om de werking van acceptatieregels van een verzekeringsproduct te beoordelen en aan te scherpen.

Passende software

Door de ICT ondersteuning van een verzekeringsonderneming als een integraal productieproces te beschouwen is een goede beheersing van de uitdagende datalogistiek mogelijk. De verschillende bewerkingen moeten goed op elkaar aansluiten en elkaar ‘begrijpen’. Indien de datalogistiek niet op orde is worden er hoge kosten gemaakt voor het opwerken van de informatie en waarschijnlijk besluiten genomen op basis van incorrecte gegevens.

Bij een softwarelandschap waarbij de datalogistiek wél goed geborgd is wordt het besturingsmodel een betrouwbaar en onmisbaar operationeel hulpmiddel en verkrijgt de onderneming de vereiste controle over de digitale fabriek.

Meer lezen

Certigo Platform datamarts beschikbaar

Certigo Platform is een cloud verzekeringsadministratie software platform, ontwikkeld en geleverd door Netaspect Software BV. Door personalisatie worden vanuit template practiceproducten razendsnel productvarianten gelanceerd of aangepast. Certigo Platform is beschikbaar als een schaalbare, veilige en toekomstvaste dienst op basis van Microsoft Azure.

Kees van Musscher, algemeen directeur Netaspect, publiceert periodiek de opmerkelijkste aspecten op het gebied van verzekeringsadministratie en software platformen. Wat zijn de ontwikkelingen waar verzekeraars van kunnen profiteren op het gebied van innovatieve bedrijfssoftware en nieuwe ICT servicemodellen.

Terug